MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

O projektu

 

Co je to MAP ?                                                                                                                                     

MAP = Místní Akční Plán vzdělávání v regionu do roku 2023.

Je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a  neformálního vzdělávání.

Cíle MAP

 • zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách
 • zkvalitnění spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání
 • řešení místně specifických problémů a potřeb

Proč je důležitá spolupráce v území?

Spolupráce povede k:

 • zkvalitnění řízení a dlouhodobého plánování rozvoje MŠ a ZŠ
 • sdílená orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání
 • podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoje potenciálu každého žáka
 • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzívní škole
 • efektivnějšímu využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání
 • podpora spolupráce s rodiči

Přínos MAP

 • vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry  vzdělávání v území
 • jasné stanovení priorit na základě místní potřebnosti
 • odůvodnění investic do vzdělávacích institucí prostřednictvím OP VVV a IROP

MAP v kontextu OP VVV

Název projektu:

MAP rozvoje vzdělávání II pro území ORP Moravská Třebová „

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008654

Doba realizace projektu: 1.8.2018 – 31.7.2022

Výše finanční podpory: 10 937 203,20 Kč

Hlavní výstup projektu:

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro území ORP Moravská Třebová

Projekt je financován z ESF, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Postup zpracování 

Poznámka:  navazuje na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000688

Spolupracujeme