MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

3.3. – 5.3.2022 Edukačně stimulační program pro předškoláky

Cílem aktivity je pomoci rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí důležité pro zvládnutí vstupu do základní školy. Obsahově velmi pestré lekce jsou zaměřené na smyslové vnímání, početní představy, rozvoj řeči, soustředěnost, při práci, uvolňování ruky, správné držení tužky apod. Navštěvují je zpravidla děti, které mají v některé z uvedených oblastí problémy.

Akce ZDARMA a je určena pro pedagogy MŠ.

Lektor: Mgr. et Mgr. Eva Kovářová

Termín: 3.3. -5.3 2022

Kde: CEV Stolístek Linhartice, Linhartice 116

Každý účastník získá sadu pracovních materiálů.

Přihlásit na akci se můžete zde.

Podrobný přehled témat kurzu:

 1. lekce:
 • Co má umět předškolák? (ucelený přehled o schopnostech, dovednostech a znalostech)
 • Co je to školní zralost? Co je to školní nezralost? (projevy školsky zralého, resp. nezralého budoucího prvňáčka v jednotlivých oblastech, legislativní ukotvení)
 • Co by měli vědět rodiče budoucího prvňáčků? Co doporučit rodičům nezralého dítěte?

(komunikace s rodiči a jak jim sdělovat“nepříjemné“ věci, jak je zapojit do přípravy apod.)

 • Zásady práce s dítětem v předškolním věku, přirozený vývoj
 • Prevence školního neúspěchu
 • Účastníci se seznámí se s klíčovými pojmy, teorie
 • Kognitivní a percepční vnímání u dětí předškolního věku
 • Specifika práce s dětmi s odkladem školní docházky

 2. lekce:

 • Jak sestavit svůj edukačně – stimulační program
 • Různé tipy modulů edukačně-stimulačních programů
 • Lektorské dovednosti a schopnosti potřebné pro úspěšné vedení kurzů
 • Jak komunikovat s rodičovskou skupinou?
 • Jak sestavit lekci?
 • Doporučená náplň jednotlivých lekcí
 • Metodické „vystavění“ programu
 • Praktická ukázka konkrétní lekce
 • Prezentace jednotlivých lekcí vypracovaných účastníky

 3. lekce

 • Nápady, jak pomoci předškolákům nezralým v oblasti pozornosti
 • Jak pracovat s hyperaktivním předškolákem
 • Pravidla komunikace a chování
 • Paměť, definice, klíčové pojmy, teorie
 • Proč zapomínáme? Jak zlepšit paměť
 • Biologické aspekty paměti, paměť a denní režim dítěte
 • Praktické ukázky her a cvičení rozvíjející různé typy paměti
 • Motorika, definice, základní pojmy
 • Motorika z pohledu vývojové psychologie
 • Úroveň jemné a hrubé motoriky u dětí předškolního věku
 • Vyvození správného úchopu, typy nesprávných úchopů
 • Podklady pro depistáž nezralosti v oblasti motoriky u předškoláků
 • Lateralita, definice, základní pojmy
 • Problematika leváctví
 • Praktické ukázky pracovních listů, didaktických pomůcek, práce s dítětem
 1. lekce:
 • Sociální a emociální zralost
 • Emoce, jak zvládat negativní emoce u dětí předškolního věku
 • Práce s rodičovskou skupinou, jak rodičům sdělovat nepříjemné zprávy
 • Sluchové a zrakové vnímání, základní pojmy, definice
 • Úroveň sluchového a zrakového vnímání u nezralých dětí
 • Zraková syntéza, analýza, zraková paměť, zraková diferenciace, zraková pozornost, vizuomotorika
 • Sluchová syntéza, analýza, zraková paměť, zraková pozornost, zraková diferenciace
 • Metodické návody jak rozvíjet zrakové a sluchové cvičení promyšleně
 • Hry a cvičení na rozvoj sluchového a zrakového vnímání
 • Komunikační schopnosti, řeč a výslovnost u dětí předškolního věku
 • Kooperace u dětí předškolního a mladšího školního věku
 • Kooperativní činnosti vhodné pro děti i rodiče
 • Praktické ukázky pracovních listů, didaktických pomůcek, práce s dítětem

 5. lekce:

 • Metodická doporučení a praktické ukázky cvičení her a postupů při rozvoji vnímání u předškoláků
 • Základy matematických představ, třídění, řazení, chápání množství, tvary
 • Vnímání času
 • Souvislosti, posloupnosti, chronologie
 • Vnímání prostoru, pojmy – orientace na tělesném schématu, na obrázku a v prostoru, vztahy mezi objekty, pohybová paměť, nahoře, dole, před, po, za, daleko, blízko ….)
 • Mulisenzorický přístup – zapojení, co nejvíce smyslů při činnostech
 • Klidné pracovní prostředí, eliminace rušivých vlivů
 1. lekce:
 • Diskuze nad problémy z praxe, sdílení dobré praxe
 • Hry a cvičení na postřeh, koncentraci pozornosti
 • Základní pojmy a definice, doporučená literatura, web
 • Jak relaxujeme ve školce a škole
 • Prezentace materiálů vypracovaných účastníky

Pozvánka

Aktuality

Spolupracujeme